Романівська селищна рада
Житомирська область, Житомирський район

Про  координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання та молодіжної політики виконавчого комітету Романівської селищної ради

Дата: 28.01.2022 15:16
Кількість переглядів: 214

   

       РОМАНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Житомирського району Житомирської області

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

 

27 січня 2022                   смт Романів                                               №6

 

Про  координаційну раду з питань

національно-патріотичного виховання

та молодіжної політики виконавчого

комітету Романівської селищної ради

 

Керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указом Президента України від 12.01.2015 № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020», Законом України від 05.02.1993 № 2998-XII «Про сприяння соціального становлення та розвитку молоді в Україні» (зі змінами), розпорядженням голови Житомирської обласної державної адміністрації від 12.02.2021 р. №104 «Про створення обласної координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання та молодіжної політики», виконавчий комітет Романівської селищної ради

 

ВИРІШИВ:

 

          1.       Затвердити Положення про координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання та молодіжної політики виконавчого комітету Романівської селищної ради згідно з додатком 1.

 

          2.       Затвердити склад координаційної ради  з питань національно-патріотичного виховання та молодіжної політики виконавчого комітету Романівської селищної ради згідно з додатком 2.

 

          3.       Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Романівського селищного голови Володимира РИБАКА.

 

 

 

Романівський селищний голова                                Володимир  САВЧЕНКО

 

     Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Романівської селищної  ради

від  27.01.2022  № 6

 

ПОЛОЖЕННЯ

про координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання

та молодіжної політики виконавчого комітету Романівської селищної ради

 

 1. Координаційна рада з питань національно-патріотичного виховання та молодіжної політики виконавчого комітету Романівської селищної ради (далі – Координаційна рада) є координуючим та консультативно-дорадчим органом при виконавчому комітеті Романівської селищної ради, утвореним для вивчення проблемних питань, пов’язаних з реалізацією державної політики у сфері національно-патріотичного виховання та постійного вдосконалення державної молодіжної політики на території Романівської громади.

 

 1. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, Указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, розпорядженнями голови Житомирської обласної державної адміністрації та рішеннями Житомирської обласної ради, розпорядженнями голови Житомирської райдержадміністрації та рішеннями Житомирської районної ради, рішеннями Романівської селищної ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, а також цим Положенням.

 

 1. Склад Координаційної ради затверджується виконавчим комітетом Романівської селищної ради.

 

 1. Основними завданнями координаційної ради є:

1) сприяння здійсненню повноважень селищної ради з питань національно-патріотичного виховання та молодіжної політики на території Романівської громади, зокрема в частині виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя;

визначення та обґрунтування пріоритетних напрямків діяльності структурних підрозділів селищної ради, місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій щодо реалізації в Романівській громаді державної молодіжної політики та національно-патріотичного виховання, концептуальних засад їх співробітництва в даній сфері;

співпраці Романівської селищної ради з громадськими об’єднаннями з питань національно-патріотичного виховання та молодіжної політики;

провадженню інформаційно-просвітницької діяльності з національно-патріотичного виховання та молодіжної політики;

2) участь у сприянні роботи громадських об’єднань національно-патріотичного спрямування, військово - патріотичних центрів, гуртків, клубів;

 

3) участь у проведенні моніторингу здійснення заходів з національно-патріотичного виховання та молодіжної політики на території Романівської громади;

 

4) підготовка пропозицій щодо:

удосконалення актів селищної ради та підвищення ефективності діяльності з національно-патріотичного виховання та молодіжної політики на території Романівської громади відповідно до пріоритетів та основних напрямів національно-патріотичного виховання, визначених у Стратегії національно-патріотичного виховання, затвердженій Указом Президента України від 18 травня 2019 р. № 286/2019;

 

розвитку військово-патріотичної і військово-спортивної підготовки молоді та всебічного сприяння селищною радою проведенню Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Джура» («Сокіл», «Десантник», «Прикордонник»), створення та розвитку патріотичних та волонтерських молодіжних осередків («Пласт», «Українське реєстрове козацтво» тощо). Забезпечення участі збірних команд громади у національно-патріотичних заходах та вишколах обласного і Всеукраїнського рівнів.

 

 1. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить вивчення та системний аналіз ситуації щодо реалізації на території Романівської громади державної молодіжної політики та національно-патріотичного виховання;

2) вивчає результати діяльності Житомирської облдержадміністрації та Житомирської райдержадміністрації з національно-патріотичного виховання та молодіжної політики і сприяє реалізації відповідних заходів в межах громади;

3) бере участь у підготовці програм, інших нормативних документів з питань національно-патріотичного виховання та молодіжної політики;

4) подає виконавчому комітету розроблені за результатами своєї роботи пропозиції та рекомендації щодо удосконалення діяльності органів виконавчої влади, структурних підрозділів селищної ради, громадських організацій з питань національно-патріотичного виховання та молодіжної політики;

     5) налагоджує співпрацю структурних підрозділів селищної ради з підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності, об’єднанням громадян з питань сприяння ініціативі та активності молоді в усіх сферах життєдіяльності суспільства;

     6) сприяє проведенню соціологічних досліджень з молодіжних питань та шляхів вирішення проблем молоді.

 

 1. Координаційна рада має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників структурних підрозділів селищної ради та територіальних органів виконавчої влади, наукових установ, навчальних закладів та молодіжних громадських організацій (за погодженням з їх керівниками) і незалежних експертів (за згодою);

3) розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції координаційної ради;

4) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

5) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів;

6) вносити пропозиції щодо заохочення в установленому порядку представників інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за їх внесок у розвиток національно-патріотичного виховання та державної молодіжної політики;

7) заслуховувати на своїх засіданнях керівників структурних підрозділів селищної ради, виконавчої влади, керівників підприємств, установ та організацій з питань, що належать до її компетенції та рішення, які приймаються координаційною радою.

 

 1. Координаційну раду очолює голова. Головою координаційної ради є заступник селищного голови. Координаційна рада має бланк із своїм найменуванням.

          До складу Координаційної ради можуть входити відповідальні працівники структурних підрозділів селищної ради, керівники та працівники установ, організацій та підприємств, представники навчальних закладів, представники інститутів громадянського суспільства (за згодою).

До складу Координаційної ради може бути делеговано не більше як по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства, організації, установи, підприємства.

 

 1. Організація діяльності координаційної ради визначається цим Положенням про координаційну раду, розробленим з урахуванням положень Типового положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 999 «Про затвердження Типового положення про координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання при місцевій державній адміністрації».

 

 1. Основною організаційною формою роботи координаційної ради є засідання, які проводяться не рідше одного разу на квартал. Засідання координаційної ради проводить голова координаційної ради або заступник голови координаційної ради. Голова та члени Координаційної ради працюють на громадських засадах.

 

10.Засідання координаційної ради проводяться відкрито.

 

 1. Засідання координаційної ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

За запрошенням координаційної ради в її засіданнях можуть брати участь представники селищної ради та місцевих органів виконавчої влади, громадськості.

 

12. Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні координаційної ради вносять голова координаційної ради, його заступник та члени координаційної ради.

 

13. Підготовку порядку денного засідання координаційної ради з урахуванням пропозицій її членів та матеріалів для розгляду на засіданні забезпечує секретар координаційної ради.

 

 1. Рішення координаційної ради ухвалюється відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення, ухвалені на засіданні координаційної ради, оформляються протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем координаційної ради.

Член Координаційної ради, який не підтримує рішення, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

 

 1. Рішення координаційної ради, ухвалені в межах її компетенції, є рекомендаційними для розгляду і врахування в роботі виконавчого комітету Романівської селищної ради.

 

 1. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності координаційної ради здійснює відділ культури, туризму, молоді та спорту Романівської селищної ради.

 

 

 

Заступник голови

 селищної ради                                                                   Василь ХОДЮК

 

   

 Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Романівської селищної  ради

від  27.01.2022  № 6

 

СКЛАД

координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання та молодіжної політики Романівської селищної ради

 

ХОДЮК

Василь Іванович         

-

 заступник Романівського селищного голови, голова координаційної ради

 

 

 

КОВАЛЬЧУК

Людмила Йосипівна

-

в.о. начальника відділу культури, туризму, молоді та спорту Романівської селищної ради, заступник голови координаційної ради

 

 

 

ПЯСКІВСЬКИЙ

Олександр Вікторович              

-

головний спеціаліст відділу культури, туризму, молоді та спорту Романівської селищної ради, секретар координаційної ради

 

 

 

 

Члени координаційної ради:

 

БОВСУНІВСЬКИЙ       

Віктор Володимирович

-

вчитель ОЗЗСО «Романівська гімназія»         

         

 

 

 

ВАСИЛІВСЬКИЙ

Віталій Валентинович

-

директор КУ Романівської селищної ради «Романівська ДЮСШ»

 

 

 

ГАВРИЛОВА

Оксана Леонідівна

-

начальник відділу освіти Романівської селищної ради

 

 

 

ГАВРИЛЮК

Тетяна Петрівна

-

директор КУ  Романівської селищної ради «Романівський Будинок культури»

 

 

 

ДАНИЛЕВИЧ

Валентина Іванівна

-

начальник служби у справах дітей Романівської селищної ради

 

 

 

КОЗАЧОК

Назар Миколайович

-

начальник відділення обліку  мобілізаційної роботи - заступник начальника 8 відділу Житомирської РТЦК та СП

 

 

 

КРИЖАНІВСЬКА

Світлана Іванівна

-

начальник відділу юридичної та кадрової роботи виконавчого апарату Романівської селищної ради

 

 

 

КУЛАК

Марина Валентинівна

-

голова Молодіжної ради Романівської територіальної громади, депутат селищної ради

 

 

 

 

 

 

МЕЛЬНИК

Валентина Станіславівна

-

начальник відділу соціального  захисту населення Романівської селищної ради

 

 

 

 

СЕРТ

Ірина Валеріївна       

-

директор КНП «Романівська лікарня», голова постійної комісії з гуманітарних

питань, депутат селищної ради

 

 

 

ТОМЧЕВСЬКИЙ

Анатолій Леонідович                 

-

керівник  відокремленого підрозділу громадської організації «Обласна спілка учасників та ветеранів АТО «Схід»»

   

 

 

Заступник голови

селищної ради                                                                          Василь ХОДЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь