A A A K K K
для людей із порушенням зору
Романівська селищна рада
Житомирська область, Житомирський район

Про схвалення Положення про порядок здійснення державної регуляторної політики Романівською селищною радою

Дата: 28.01.2022 15:13
Кількість переглядів: 250

 

       РОМАНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Житомирського району Житомирської області

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

 

27 січня 2022                   смт Романів                                               № 5

Про схвалення Положення

про порядок здійснення

державної регуляторної політики

Романівською селищною радою

                   

Згідно з ч. 2 ст. 9, ст. 26, п. 5 ч. 3 ст. 50, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 7, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постановами Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту», від 23.09.2014 р. № 634 «Про порядок підготовки пропозицій щодо удосконалення проєктів регуляторних актів, які розробляються органами місцевого самоврядування», з метою забезпечення реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності при розробці та прийнятті регуляторних актів, виконавчий комітет селищної ради

ВИРІШИВ:

 1. Схвалити Положення про порядок здійснення державної регуляторної політики Романівською селищною радою згідно Додатку.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника  селищного голови Рибака В.М.  та на постійну комісію з питань законності, регламенту та депутатської етики (ЛЕСЬКО Д. О.)  

 

 

 

 

Селищний голова                                                        Володимир САВЧЕНКО

 

 

 

Додаток

до рішення Романівської селищної ради № 5  від 27.01.2022

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК

ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ

РОМАНІВСЬКОЮ СЕЛИЩНОЮ РАДОЮ

 

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Положення про порядок здійснення державної регуляторної політики Романівською селищною радою (далі - Порядок) розроблено відповідно до вимог ч. 2 ст. 9, ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 7, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанов Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту», від 23.09.2014 р. № 634 «Про порядок підготовки пропозицій щодо удосконалення проєктів регуляторних актів, які розробляються органами місцевого самоврядування».
  2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
   1. Аналіз регуляторного впливу (далі - АРВ) - документ, який містить обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акту (далі - РА), аналіз впливу, який справлятиме РА на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави, а також обґрунтування відповідності проєкту РА принципам державної регуляторної політики.
   2. Висновок про відповідність проєкту РА вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі - Закон) - документ, який готується головною постійною комісією за результатами вивчення проєкту РА, АРВ, експертного висновку та пропозицій уповноваженого органу (ДРС).
   3. Фінансове управління селищної ради (далі – Управління)– виконавчий орган Романівської селищної ради, який організаційно забезпечує і координує діяльність щодо здійснення державної регуляторної політики регуляторними органами Романівської селищної ради.
   4. Головна постійна комісія - постійна комісія з питань законності, регламенту та депутатської етики Романівської селищної ради, на яку цим Порядком покладаються повноваження щодо реалізації державної регуляторної політики згідно з Законом, яка готує висновок про відповідність проєкту РА вимогам статей 4 та 8 Закону.
   5. Відповідальна постійна комісія -постійна профільна комісія, яка визначається згідно змісту проєкту регуляторного акту з метою вивчення та надання висновків щодо регуляторного впливу проєкту РА.
   6. Відстеження результативності регуляторного акту - заходи, спрямовані на оцінку стану впровадження регуляторного акту та досягнення цим актом цілей, задекларованих при його прийнятті;
   7. Експертний висновок - документ, який готується головною постійною комісією за результатами вивчення проєкту РА щодо відповідності вимогам статей 4 та 8 Закону (Додаток 4). Порядок та строки підготовки експертних висновків визначаються відповідно до Закону та Регламенту Романівської селищної ради.
   8. Звіт про відстеження результативності РА – підготований уповноваженим регуляторним органом Романівської селищної ради документ, який містить дані про результати відстеження результативності РА та про методи, за допомогою яких було здійснено таке відстеження.
   9. Перегляд РА - заходи, спрямовані на приведення регуляторним органом прийнятого ним РА у відповідність до принципів державної регуляторної політики.
   10. Показники результативності РА - показники, на підставі яких при проведенні відстеження результативності РА здійснюється оцінка стану впровадження цього РА та досягнення ним цілей, задекларованих при його прийнятті.
   11. Регуляторна діяльність - діяльність, спрямована на підготовку, прийняття, відстеження результативності та перегляд РА, яка здійснюється регуляторними органами, фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, територіальними громадами в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією України, Законом та іншими нормативно-правовими актами.
   12. Регуляторний акт - це:
 • прийнятий Романівською селищною радою  нормативно-правовий акт, який або окремі положення якого, спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами та суб'єктами господарювання;
 • прийнятий Романівською селищною радою інший офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами влади та суб'єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ відповідно до закону, що регулює відносини у певній сфері, нормативно-правовим актом.
   1. Регуляторний орган - Романівська селищна рада, Романівський селищний голова,  виконавчий комітет Романівської селищної ради, виконавчі органи Романівської селищної ради, а також посадова особа будь-якого з виконавчих органів Романівської селищної ради, якщо відповідно до законодавства ця особа має повноваження одноособово приймати регуляторні акти.
   2. Розробник проєкту РА – Романівська селищна рада, депутати Романівської селищної ради, виконавчий комітет Романівської селищної ради, виконавчі органи  Романівської селищної ради, Романівський селищний голова, постійні комісії Романівської селищної ради, які відповідно до законодавства уповноважені розробляти проєкти регуляторних актів.
  1. Усі інші терміни вживаються у розумінні Закону.

 

РОЗДІЛ II. ПРАВА ГРОМАДЯН, СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЇХ ОБ'ЄДНАНЬ, НАУКОВИХ УСТАНОВ ТА КОНСУЛЬТАТИВНО-ДОРАДЧИХ ОРГАНІВ У ЗДІЙСНЕННІ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ

 1. Громадяни, суб'єкти господарювання, їх об'єднання та наукові установи, а також консультативно-дорадчі органи, що створені при органах місцевого самоврядування і представляють інтереси громадян та суб'єктів господарювання, мають право:
  1. Подавати до регуляторних органів пропозиції про необхідність підготовки проєктів РА, а також про необхідність їх перегляду.
  2. У випадках, передбачених законодавством, брати участь у розробці проєктів РА.
  3. Подавати зауваження та пропозиції щодо оприлюднених проєктів РА, брати участь у відкритих обговореннях питань, пов'язаних з регуляторною діяльністю.
  4. Бути залученими регуляторними органами до підготовки АРВ, експертних висновків щодо регуляторного впливу та виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів.
  5. Самостійно готувати АРВ проєктів РА, розроблених регуляторними органами, відстежувати результативність РА, подавати за наслідками цієї діяльності зауваження та пропозиції Управлінню.
  6. Одержувати від регуляторних органів у відповідь на звернення, подані у встановленому законом порядку, інформацію щодо їх регуляторної діяльності.

 

 

 

РОЗДІЛ III. ПОРЯДОК РОЗРОБКИ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЄКТІВ РА

3.1 Планування діяльності з підготовки проєктів РА

   1. Планування діяльності з підготовки проєктів Романівської селищної ради та її виконавчого комітету на наступний календарний рік розробляється Управлінням на підставі узагальнених пропозицій розробників регуляторних актів та структурних підрозділів ради.
   2. Пропозиції до Плану з підготовки проєктів регуляторних актів органів місцевого самоврядування Романівської територіальної громади (далі - План) на наступний календарний рік надаються розробниками проєктів регуляторних актів до Управління не пізніше 01 жовтня поточного року.
   3. План повинен містити визначення видів і назв проєктів, цілей їх прийняття, строки підготовки проєктів, найменування розробників (Додаток 1).
   4. Романівська селищна рада затверджує План на наступний календарний рік не пізніше 15 грудня поточного року.
   5. Якщо регуляторний орган готує або розглядає проєкт регуляторного акту, який не внесений до затвердженого цим регуляторним органом плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів, цей орган повинен внести відповідні зміни до плану не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки цього проєкту або з дня внесення проєкту на розгляд до цього регуляторного органу, але не пізніше дня оприлюднення цього проєкту.
   6. Якщо розробник готує проєкт РА, який не внесено до Плану, він не пізніше як за 15 робочих днів до проведення чергового засідання виконавчого комітету Романівської селищної ради направляє Управлінню проєкт цього РА із супровідним листом з пропозицією внесення змін (доповнень) до Плану.

Якщо розробником проєкту РА є одноосібний регуляторний орган, Романівський селищний голова, депутат Романівської селищної ради, проєкт РА із супровідним листом з пропозицією внесення змін (доповнень) до Плану направляється Управлінню у строк, достатній для унесення відповідних змін до Плану.

У супровідному листі зазначаються вид та назва проєкту РА, ціль прийняття та строки підготовки.

   1. Проєкт РА не може бути внесено на розгляд Романівської селищної ради, виконавчого комітету Романівської селищної ради, затверджено одноособовим регуляторним органом, якщо його не включено до Плану.
   2. За рішенням Романівської селищної ради до затвердженого Плану можуть вноситися зміни.
   3. Зміни до плану приймаються у той самий спосіб, що і План.
   4. Затверджений План та зміни до нього у 10-денний термін оприлюднюються на офіційній веб сторінці Романівської селищної ради в мережі інтернет та/або в офіційному друкованому засобі масової інформації Романівської селищної ради.
   5. Розробник проєкту рішення самостійно визначає належність його до проєкту РА згідно зі ст. 1 Закону та п. 1.2.11 цього Порядку. У разі неможливості самостійно визначити належність підготовленого проєкту до РА розробник звертається до Управління.
   6. Якщо розробник визначає проєкт рішення регуляторним актом, він надає його Управлінню для розгляду та підтвердження наявності ознак РА у зазначеному проєкті та подальшого здійснення заходів щодо внесення його до Плану у встановленому порядку (у випадку, якщо цей проєкт не внесено до Плану).
   7. Якщо за результатами розгляду Управлінням буде встановлено, що проєкт має ознаки регуляторного акту, розробник проєкту РА направляє на розгляд Управлінню разом із супровідним листом у друкованому та електронному вигляді проєкт РА, який завізований відділом юридичної та кадрової роботи щодо відповідності до чинного законодавства, проєкт повідомлення про оприлюднення РА (Додаток 2), АРВ та базове відстеження результативності РА для погодження їх оприлюднення.
   8. Управління протягом семи робочих днів розглядає проєкт РА та додані до нього матеріали.
   9. У разі невідповідності змісту проєкту РА та АРВ чинному законодавству у сфері регуляторної політики Управління повертає їх розробнику на доопрацювання з відповідними зауваженнями та пропозиціями.
   10. Управління забезпечує:
    1. Розгляд та погодження проєктів PA, АРВ.
    2. Бере участь у проведенні розробником відкритих обговорень проєктів РА з представниками суб’єктів господарювання, виробничих підприємств та наукових установ, профспілкових та громадських організацій, а також консультативно-дорадчих органів.
    3. Контроль за дотриманням розробником РА термінів оприлюднення та виконанням регуляторних процедур.
    4. Надання методичної допомоги щодо виконання регуляторних процедур.
    5. Ведення реєстру чинних РА, внесення до нього змін та доповнень в установленому порядку.
   11. У разі наявності у проєкті РА ознак впливу на конкуренцію розробник узгоджує його з уповноваженим органом у частині дотримання норм конкурентного законодавства.

 

  1. Підготовка АРВ
   1. Розробник кожного проєкту РА з метою одержання пропозицій і зауважень до оприлюднення проєкту готує АРВ згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту».
   2. Якщо проєкт регуляторного акту одночасно містить норми, що регулюють господарські відносини або адміністративні відносини між регуляторними органами чи іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання, та норми, що регулюють інші суспільні відносини, а також індивідуально-конкретні приписи, то аналіз регуляторного впливу готується лише щодо норм, які регулюють господарські відносини або адміністративні відносини між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання.
   3. Розробник проєкту РА при підготовці аналізу регуляторного впливу повинен:
    1. визначити та проаналізувати проблему, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінити важливість цієї проблеми;
    2. обґрунтувати, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання;
    3. обґрунтувати, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, та розглянути можливість внесення змін до них;
    4. визначити очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акту, у тому числі здійснити розрахунок очікуваних витрат та вигоди суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акту;
    5. визначити цілі державного регулювання;
    6. визначити та оцінити усі прийнятні альтернативні способи досягнення встановлених цілей, у тому числі ті з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин;
    7. аргументувати переваги обраного способу досягнення встановлених цілей;
    8. описати механізми і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту;
    9. обґрунтувати можливість досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту;
    10. обґрунтовано довести, що досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави;
    11. обґрунтовано довести, що вигоди, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акту, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені;
    12. оцінити можливість впровадження та виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги;
    13. оцінити ризик впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту;
    14. обґрунтувати запропонований строк чинності регуляторного акту;
    15. визначити показники результативності регуляторного акту;
    16. визначити заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту в разі його прийняття.
   4. АРВ підписується розробником проєкту регуляторного акту, а в разі якщо розробником проєкту є регуляторний орган, інший орган, установа чи організація – керівником даного органу/установи/організації.

 

  1. Оприлюднення проєктів РА
   1. З метою одержання пропозицій та зауважень, забезпечення прозорості регуляторного процесу розробник проекту РА Романівської селищної ради забезпечує оприлюднення повідомлення про оприлюднення проєкту РА в офіційному друкованому засобі масової інформації Романівської селищної ради чи на офіційній веб сторінці Романівської селищної  ради в мережі інтернет.
   2. Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акту повинно містити:
    1. стислий виклад змісту проєкту;
    2. поштову та електронну, за її наявності, адресу розробника проєкту та інших органів, до яких відповідно до цього Закону або за ініціативою розробника надсилаються зауваження та пропозиції;
    3. інформацію про спосіб оприлюднення проєкту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу (назва друкованого засобу масової інформації та/або адреса сторінки в мережі Інтернет, де опубліковано чи розміщено проєкт регуляторного акту та аналіз регуляторного впливу, або інформація про інший спосіб оприлюднення, передбачений частиною п’ятою статті 13 Закону;
    4. інформацію про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань;
    5. інформацію про спосіб надання фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями зауважень та пропозицій.
   3. У термін не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення розробник проекту РА забезпечує оприлюднення на офіційній веб сторінці Романівської селищної ради в мережі інтернет: проєкту PA, АРВ, базового відстеження.
   4. Зауваження та пропозиції щодо оприлюдненого проєкту РА та АРВ (Додаток 3) надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями розробнику у термін, який встановлюється розробником і не може бути меншим ніж один місяць і більшим ніж 3 місяці з дня оприлюднення проєкту РА та відповідного АРВ.
   5. Усі зауваження і пропозиції щодо проєкту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду розробником цього проєкту. За результатами цього розгляду розробник проєкту регуляторного акту повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.
   6. Після закінчення терміну обговорення проєкту РА розробник:
    1. надає Управлінню інформацію про зауваження і пропозиції до проєкту РА уповноважених органів;
    2. надає Управлінню інформацію про результати опрацювання зауважень і пропозицій до проєкту РА уповноважених органів;
    3. аналізує одержані пропозиції і зауваження та надає інформацію Управлінню  за підписом розробника у вигляді протоколу обговорень або в іншій формі письмового документа;
    4. за результатами розгляду зауважень і пропозицій розробник проєкту РА повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє;
    5. подає до Управління для подальшого розгляду та оприлюднення опрацьований з урахуванням зауважень і пропозицій проєкт РА.
   7. Оприлюднення проєкту РА з метою одержання зауважень і пропозицій не може бути перешкодою для проведення громадських слухань та будь- яких інших форм відкритих обговорень цього проєкту РА.
   8. Оприлюднення проєктів РА здійснюється з урахуванням вимог ст. 13 та ст. 35 Закону.
   9. Оприлюднення проєкту РА у порядку, визначеному Законом, не виключає його обов’язкового оприлюднення відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» у порядку, визначеному Регламентом Романівської селищної ради.
   10. Проєкт РА не може бути подано регуляторному органу на розгляд, якщо:
    1. відсутній АРВ;
    2. проєкт РА не було оприлюднено.

У разі внесення на розгляд регуляторного органу проєкту РА без АРВ, цей проєкт повертається його розробнику на доопрацювання.

У разі внесення на розгляд регуляторного органу проєкту РА без попереднього оприлюднення, розгляд відповідного проєкту відкладається до моменту оприлюднення та завершення строку, необхідного для отримання пропозицій та зауважень.

 

  1. Відстеження результативності РА
   1. Управління готує План-графік відстеження результативності чинних регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами Романівської селищної ради (далі - План- графік), який затверджується  селищним головою (Додаток 6).
   2. Управління здійснює контроль за станом виконання Плану-графіку, здійснює внесення до нього змін чи доповнень.
   3. Щодо кожного прийнятого РА розробником регуляторного акту послідовно здійснюються базове (якщо таке відстеження не проводилось на етапі підготовки проєкту РА), повторне та періодичне відстеження результативності у терміни, визначені законодавством та згідно з Планом-графіком.
   4. Відстеження результативності РА включає:
 • виконання заходів з відстеження результативності;
 • підготовку та оприлюднення звіту про відстеження результативності.
   1. Для відстеження результативності РА можуть бути використані статистичні дані та дані наукових досліджень і соціологічних опитувань.
   2. Базове відстеження результативності РА здійснюється до дня набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень. Якщо для визначення значень показників результативності регуляторного акту використовуються виключно статистичні дані, базове відстеження результативності може бути здійснене після набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акту.
   3. Повторне відстеження результативності регуляторного акту здійснюється через рік з дня набрання ним чинності або набрання чинності більшістю його положень, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом або більшістю його положень, якщо рішенням регуляторного органу, який прийняв цей регуляторний акт, не встановлено більш ранній строк. 
   4. Періодичні відстеження результативності РА здійснюються раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акту, у тому числі і в разі, коли дію РА, прийнятого на визначений строк, було продовжено після закінчення цього визначеного строку.
   5. Якщо строк дії РА, встановлений при його прийнятті, є меншим ніж один рік, періодичні відстеження його результативності не здійснюються, а повторне відстеження результативності здійснюється за три місяці до дня закінчення визначеного строку, якщо інше не встановлено рішенням регуляторного органу, який прийняв цей акт, але не пізніше дня закінчення визначеного строку. У разі якщо продовжується дія РА, який було прийнято на визначений строк, що є меншим ніж один рік, періодичні відстеження результативності цього регуляторного акту здійснюються у строки, встановлені частиною сьомою цієї статті.
   6. Строк виконання заходів з відстеження результативності РА не може бути більшим ніж сорок п’ять робочих днів, починаючи з наступного робочого дня після закінчення строку відстеження результативності РА, передбаченого ст. 10 Закону.
   7. Звіт про відстеження результативності РА, прийнятого відповідною радою, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається до відповідальної постійної комісії Романівської селищної ради.
   8. У звіті про відстеження результативності регуляторного акту зазначаються:
    1. кількісні та якісні значення показників результативності, що є результатами відстеження результативності;
    2. дані та припущення, на основі яких здійснено відстеження результативності, а також способи їх одержання;
    3. використані методи одержання результатів відстеження результативності.
   9. Розробник готує проєкт звіту про відстеження результативності РА та надає його до Управління для розгляду. За результатами розгляду Управління інформує розробника про наявність зауважень та пропозицій. Після опрацювання зауважень та пропозицій до проєкту звіту про відстеження результативності РА розробник надає його на підпис керівнику (регуляторному органу – якщо це одноосібний орган відповідно до 1.2.12 цього Порядку).
   10. Звіт оприлюднюється не пізніше 10-ти днів з моменту його погодження на офіційній веб-сторінці Романівської селищної ради та/або в офіційному друкованому засобі масової інформації. Оприлюднення звіту забезпечує розробник РА.

 

  1. Перегляд РА
   1. Перегляд РА здійснюється:
 • на підставі аналізу звіту про відстеження результативності цього РА;
 • за ініціативою регуляторного органу, який прийняв відповідний РА;
 • в інших випадках, передбачених Конституцією та іншими законодавчими актами України.

 

  1. Внесення змін та/або доповнень до РА, скасування РА, визнання таким, що втратив чинність, РА
   1. При внесенні змін та/або доповнень до РА в регуляторній частині розробником здійснюється відстеження результативності, у якому на підставі аналізу кількісних та якісних показників результативності обґрунтовується необхідність внесення змін, доповнень.
   2. Внесення змін та/або доповнень до РА в регуляторній частині здійснюється відповідно до Закону в частині прийняття РА та Порядку.
   3. Внесення змін та/або доповнень до РА в нерегуляторній частині, скасування, визнання таким, що втратив чинність, РА здійснюється в установленому законом порядку з урахуванням положень Регламенту Романівської селищної ради, Регламенту роботи виконавчого комітету Романівської селищної ради, іншого документу, що визначає порядок оприлюднення актів та посадових осіб Романівської селищної ради або її виконавчого органу.
   4. Інформація про скасування РА, визнання таким, що втратив чинність, РА оприлюднюється на офіційній веб-сторінці Романівської селищної ради.
   5. У разі, коли проєкт рішення (розпорядження) щодо внесення змін та/або доповнень має ознаки РА, але базове рішення (розпорядження) не приймалось за регуляторною процедурою (не мало ознак РА, приймалось у часи, коли регуляторна процедура не була обов’язковою тощо), він розглядається та приймається за регуляторною процедурою.

 

РОЗДІЛ IV. ОСОБЛИВОСТІ ВНЕСЕННЯ ПРОЄКТІВ РА НА РОЗГЛЯД РОМАНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

  1. Стосовно кожного проєкту РА, що пропонується для внесення на розгляд Романівської селищної ради, розробник забезпечує:
   1. Подання інформації, необхідної для дотримання вимог щодо своєчасного оприлюднення проєкту РА;
   2. Проведення процедур, визначених п. 3.1.11 - 3.1.17 Порядку.
   3. Надання проєкту РА та АРВ до відповідальної постійної комісії Романівської селищної ради, яка визначається згідно змісту проєкту акту з метою вивчення та надання висновків щодо регуляторного впливу проєкту РА .
   4. Розгляд пропозицій уповноваженого органу стосовно проєкту РА та інформування Управління щодо їх урахування.
  2. Відповідальна постійна комісія відповідно до ст. ст. 33, 34, 38 Закону:
   1. Забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проєкту РА, який разом з цим проєктом та підписаним АРВ подається розробником РА до уповноваженого органу (ДРС) для підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій щодо удосконалення проєкту відповідно до принципів державної регуляторної політики.
   2. Надає висновок про відповідність проекту РА вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (Додаток 5).
   3. За мотивованим поданням депутата Романівської селищної ради, постійної комісії Романівської селищної ради відповідальна постійна комісія Романівської селищної ради може прийняти рішення про забезпечення підготовки в порядку, встановленому частинами другою та третьою статті 34 Закону, експертного висновку щодо регуляторного впливу проєкту РА, внесеного цим депутатом, постійною комісією. У цьому разі АРВ не готується, а експертний висновок щодо регуляторного впливу готується відповідно до вимог статті 8 Закону.
  3. Головна постійна комісія відповідно до ст. ст. 33, 34, 38 Закону:
   1. Розглядає висновок про відповідність проєкту РА вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», пропозицій ДРС та приймає висновок щодо підтримки або відхилення проекту.
   2. Висновки головної постійної комісії передаються до відповідальної (профільної) постійної комісії Романівської селищної ради за напрямком діяльності для вивчення та надання пропозицій, за винятком випадків, коли відповідальна постійна комісія є головною постійною комісією.
   3. Готує і попередньо розглядає питання щодо звіту Романівського селищного голови про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Романівської селищної ради у частині, що віднесена Законом до компетенції постійних комісій Романівської селищної ради.
  4. При представленні на пленарному засіданні Романівської селищної ради проєкту РА голова відповідальної постійної комісії та/або розробник РА доповідає висновки головної постійної комісії про відповідність проєкту РА вимогам статей 4 та 8 Закону, а також пропозиції уповноваженого органу (ДРС) разом з рішенням головної постійної комісії щодо їх врахування.

 

РОЗДІЛ V. ОСОБЛИВОСТІ ВНЕСЕННЯ ПРОЄКТІВ РА НА РОЗГЛЯД РЕГУЛЯТОРНОГО ОРГАНУ РОЗРОБНИКОМ - ДЕПУТАТОМ РОМАНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

  1. У разі коли розробником проєкту РА виступає депутат Романівської селищної ради, він вживає заходів згідно з п.п. 3.1.1-3.1.10 Порядку.
  2. Зазначений проєкт РА вноситься до Плану з визначенням депутата Романівської селищної ради як розробника та відповідного виконавчого органу Романівської селищної ради як співрозробника згідно з повноваженнями.
  3. Після внесення до Плану проєкту РА всі заходи згідно з Порядком виконуються виконавчим органом Романівської селищної ради відповідно до повноважень з інформуванням депутата Романівської селищної ради - розробника та/або спільно з депутатом Романівської селищної  ради - розробником проєкту РА (за погодженням).

 

РОЗДІЛ VI. ОПРИЛЮДНЕННЯ РА

         6.1. Після прийняття регуляторного акту Романівської селищної ради розробник проекту РА, не пізніше як у 10-денний термін після прийняття та підписання проєкту РА забезпечує його офіційне оприлюднення, шляхом розміщення РА на офіційній веб сторінці Романівської селищної ради в мережі інтернет.

Оприлюднення регуляторних актів Романівського селищного голови, виконавчих органів Романівської селищної ради та їхніх посадових осіб, які є регуляторними органами, забезпечується у порядку, визначеному відповідним локальним актом.

           6.2.Розробник не пізніше як у 10-денний термін після прийняття та підписання проєкту РА забезпечує оприлюднення прийнятого рішення в офіційному друкованому засобі масової інформації Романівської селищної ради, а також надає Відділу копію публікації та електронну версію прийнятого рішення для включення до реєстру чинних РА та Плану-графіка.

РОЗДІЛ VII. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ РА

7.1. Прийнятий РА набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення, якщо регуляторним органом не встановлено пізніший строк введення його у дію.

 

РОЗДІЛ VIIІ. ПІДГОТОВКА ЗВІТУ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ

ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ

8.1. Управління готує проєкт рішення Романівської селищної ради про щорічний звіт Романівського селищного голови про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Романівської селищної ради, який вноситься на розгляд Романівської селищної ради згідно з Регламентом Романівської селищної ради.

8.2. На пленарному засіданні Романівської селищної ради заслуховується щорічний звіт Романівського селищного голови про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами ради.

8.3. Прийняте рішення Романівської селищної ради про щорічний звіт Романівського селищного голови про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Романівської селищної ради оприлюднюється на офіційній веб сторінці Романівської селищної ради в мережі інтернет.

 

 

РОЗДІЛ IX. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


9.1. Посадові особи органів місцевого самоврядування, винні у порушенні порядку регуляторної діяльності, несуть відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері державної регуляторної політики відповідно до Закону.
 

 

Додаток 1

до Положення про порядок здійснення державної регуляторної політики Романівською селищною радою

 

 

 

 

План діяльності Романівської селищної ради з підготовки проєктів РА на _____ рік

 

№ п.п.

Вид і назва проєкту

Ціль прийняття

Строк підготовки проєкту

Відповідальний за розробку

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Додаток 2

до Положення про порядок здійснення державної регуляторної політики Романівською селищною радою

 

 

 

 

Сторінка ради в мережі Інтернет

 

Дата

Повідомлення

про оприлюднення проєкту рішення Романівської селищної ради «Про_____________________________________»

 

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань оприлюднюється: проєкт рішення Романівської селищної ради «Про ______________________________» та аналіз його регуляторного впливу;

Вказаний проєкт регуляторного акту передбачає __________________________________.

Розробником зазначеного проєкту регуляторного акту є ______________________. Поштова адреса: __________________________. Електронна адреса: _______

Проєкт рішення Романівської селищної ради «___________________________________» та аналіз його регуляторного впливу оприлюднено на офіційній веб сторінці ____ ради в мережі інтернет: www._______________.

Строк прийняття пропозицій та зауважень до проєкту рішення та аналізу його регуляторного впливу становить один місяць з дня його оприлюднення.

Пропозиції та зауваження до зазначеного проєкту рішення приймаються на поштову або електронну адресу його розробника.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Додаток 3

до Положення про порядок здійснення державної регуляторної політики Романівською селищною радою

 

 

 

 

 

Таблиця розгляду зауважень і пропозицій до проєкту рішення Романівської селищної ради «Про ________________________________________»

 

Зауваження та пропозиції

Спосіб врахування або мотиви відхилення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до Положення про порядок здійснення державної регуляторної політики Романівською селищною радою

 

 

 

 

РОМАНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Постійна комісія з питань ________________

 

Експертний висновок

щодо регуляторного впливу проєкту рішення Романівської селищної ради

«Про ________________________________________»

 

Проєкт акту внесено: ______________________ (суб’єкт внесення, реєстраційний №, дата)

 

Загальна характеристика проєкту акту. Вказаний проєкт регуляторного акту передбачає ________________________________________________________________________.

 

Регуляторний вплив. Проєкт регуляторного акту __________________________________________________________________________________.

 

Голова комісії                                  (підпис)                                 ПІБ

 

Дата

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Додаток 5

до Положення про порядок здійснення державної регуляторної політики Романівською селищною радою

 

 

 

 

 

 

РОМАНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Постійна комісія з питань ________________

 

Висновок

про відповідність проєкту регуляторного акту вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

 

1. Назва проєкту регуляторного акту: «Про __________________________________».

2. Найменування розробника: _______________________________________________.

3. Висновок щодо відповідності проєкту регуляторного акту принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Проєкт рішення відповідає (не відповідає) вимогам, визначеним у статті 4 Законі України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», зокрема:

 • ______________________________________________________________________.

4. Висновки про відповідність проєкту регуляторного акту вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу. Проєкт рішення відповідає (не відповідає) вимогам, визначеним у статті 8 Законі України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», зокрема:

 • ______________________________________________________________________.

5. Узагальнений висновок щодо проєкту. Враховуючи викладене, комісія рекомендує __________________________________________________________________________________.

 

Голова комісії                                  (підпис)                                 ПІБ

 

Дата

Додаток 6

до Положення про порядок здійснення державної регуляторної політики Романівською селищною радою

 

 

 

 

 

План-графік проведення у _____ році заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих Романівської селищної радою та її виконавчим комітетом

 

№ п.п.

Дата та номер регуляторного акту

Назва регуляторного акту

Вид відстеження

Структурний підрозділ, відповідальний за проведення відстеження

Строк виконання заходів з відстеження

Вид даних

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь