Романівська селищна рада
Житомирська область, Житомирський район

Про утворення адміністративної Комісії та затвердження Положення про адміністративну комісію щодо розгляду адмінпротоколів при виконавчому комітеті Романівської селищної ради

Дата: 06.10.2021 15:10
Кількість переглядів: 386

Фото без опису
Україна

Романівська селищна рада

Житомирського району Житомирської області

 

Р І Ш Е Н Н Я № 48

засідання виконавчого комітету

 

від 31 березня 2021 року

Про утворення адміністративної

Комісії та затвердження Положення

про адміністративну комісію щодо

розгляду адмінпротоколів при виконавчому

комітеті Романівської селищної ради

 

 

         Керуючись пп. 4 п. «б» ч. 1 ст. 38, ст. 59 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 215 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення», виконавчий комітет Романівської селищної ради

                                                В И Р І Ш И В:

1. Утворити  адміністративну комісію щодо розгляду адмінпротоколівпри при виконавчому  комітеті Романівської селищноїї ради  у кількості 7 осіб та затвердити її  персональний склад. (Додаток № 1).

2. Затвердити Положення про адміністративну комісію щодо розгляду адмінпротоколів при виконавчому комітеті Романівської селищної ради. (Додаток 2).

3. Затвердити форми документів адміністративної комісії щодо розгляду адмінпротоколів при виконавчому комітеті Романівської селищної ради, що додаються, а саме:

- бланк адміністративної комісії при виконавчому комітеті Романівської селищної ради для створення листів;

-  постанова у справі про адміністративне правопорушення;

- протокол засідання адміністративної комісії при виконавчому комітеті Романівської селищної ради;

- повістка-виклик на засідання адміністративної комісії при виконавчому комітеті Романівської селищної ради.

4. Керуючому справами виконавчого комітету забезпечити офіційне оприлюднення даного рішення.

5. Дане рішення набуває чинності з дня його оприлюднення.

6. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

Секретар селищної ради                                                  Юрій ЧУМАЧЕНКО

                                                                                         

 Додаток 1

                                                                                   до  рішення  виконавчого комітету

                                                                                   Романівської селищної ради

                                                                                   від 31березня 2021 року  № 48

 

Склад

адміністративної комісії щодо розгляду адмінпротоколів

при виконавчому комітету Романівської селищної  ради

 

Рибак Володимир Миколайович - голова комісії, перший заступник селищного голови;

Мазуркевич Валерій Цезарович - заступник голови комісії, начальник відділу земельних відносин та екології;

Іванюк Інна Володимирівна - секретар комісії, керуючий справами виконавчого комітету селищної ради;

Горбатюк Наталія Володимирівна - член комісії, начальник ЦНАП;

Горобець Наталія Аркадіївна - член комісії, начальник фінансового управління;

Мирончук Катерина Вікторівна  - член комісії, начальник відділу організаційної роботи;

Скакун Ірина Вікторівна - член комісії, начальник відділу ЖКГ, архітектури, будівництва, благоустрою та комунальної власності;

Капінус Віктор Олексійович - член комісії, депутат Романівської селищної ради;

Старости сіл (за потребою).

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                  Юрій ЧУМАЧЕНКО

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Додаток 2

                                                                                   до  рішення  виконавчого комітету

                                                                                   Романівської селищної ради

                                                                                   від 31березня 2021 року  №  48

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про адміністративну комісію щодо розгляду адмінпротоколів

при виконавчому комітеті Романівської селищної ради

1. Загальні положення

1.1. Адміністративна комісія при виконавчому комітеті Романівської селищної ради (надалі - Адміністративна комісія) є колегіальним органом, який утворюється і діє відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, інших законодавчих і підзаконних актів та цього Положення.

1.2. Адміністративна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями Романівської селищної ради, розпорядженнями селищного голови та виконавчого органу Романівської селищної ради, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.3. Діяльність Адміністративної комісії ґрунтується на принципах законності, охорони інтересів особи та держави, гласності, публічності, самостійності і незалежності у прийнятті рішень, рівності учасників адміністративного процесу перед законом.

1.4. Адміністративна комісія забезпечує своєчасне, всебічне, повне і об’єктивне з’ясування обставин кожної справи, вирішення її відповідно до вимог законодавства України, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, які сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян громади в дусі точного і неухильного додержання Конституції і законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов’язків, відповідальності перед суспільством, зміцнення законності.

 

2. Завдання адміністративної комісії, порядок її
утворення і діяльності

2.1. Завданням Адміністративної комісії є розгляд справ про адміністративні правопорушення, підвищення правової культури громадян, а також попередження правопорушень.

2.2. Адміністративна комісія утворюється виконавчим комітетом Романівської селищної ради на строк його повноважень, у своїй діяльності відповідальна перед виконавчим комітетом Романівської селищної ради.

2.3. Адміністративна комісія у всіх питаннях, віднесених до її компетенції, взаємодіє з виконавчими органами Романівської селищної ради.

2.4. Адміністративна комісія організовує облік розглянутих справ про адміністративні правопорушення.

2.5. Діловодство у справах, які розглядаються Адміністративною комісією, ведеться відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення, інших законодавчих актів про адміністративні правопорушення та цього Положення. Порядок реєстрації та зберігання справ, зразки форм документів, необхідних для роботи Адміністративної комісії, затверджуються виконавчим комітетом Романівської селищної ради.

2.7. Технічне обслуговування та матеріально-технічне забезпечення Адміністративної комісії покладається на виконавчий комітет Романівської селищної ради.

2.8. Адміністративна комісія користується штампом і печаткою виконавчого комітету Романівської селищної ради.

 

3. Справи про адміністративне правопорушення,
підвідомчі адміністративній комісії.

Адміністративна комісія розглядає справи про адміністративні правопорушення, зазначені у статті 218 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

4. Склад адміністративної комісії

4.1. Адміністративна комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів комісії.

До складу Адміністративної комісії не можуть входити представники органів державної влади, посадові особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, а також працівники прокуратури, суду і адвокати.

4.2. Голова Адміністративної комісії, а під час його відсутності заступник голови комісії:

4.2.1. Керує роботою Адміністративної комісії, несе відповідальність за виконання покладених на Адміністративну комісію завдань.

4.2.2. Головує на засіданнях Адміністративної комісії.

4.2.3. Забезпечує регулярне проведення засідань Адміністративної комісії, визначає коло питань, які підлягають розгляду на її черговому засіданні.

4.2.4. Вживає заходів щодо підвищення рівня правової культури і правової підготовки членів Адміністративної комісії.

4.2.5. Підписує протокол і постанову Адміністративної комісії по справі про адміністративне правопорушення.

4.3. Секретар Адміністративної комісії:

4.3.1. Заводить по кожному протоколу про адміністративне правопорушення окрему справу.

4.3.2. Здійснює підготовку до розгляду справ про адміністративні правопорушення.

4.3.3. Вирішує організаційні питання проведення засідань Адміністративної комісії.

4.3.4. Сповіщає про дату, час і місце засідання Адміністративної комісії осіб, які беруть у ньому участь.

4.3.5. Веде по справах, які розглядаються Адміністративною комісією, протоколи засідань Адміністративної комісії.

4.3.6. Разом з головою Адміністративної комісії підписує протокол і постанову Адміністративної комісії по справі про адміністративне правопорушення.

4.3.7. Звертає до виконання постанови про накладення адміністративного стягнення і контролює їх виконання.

4.3.8. Веде діловодство Адміністративної комісії, облік розглянутих справ про адміністративні правопорушення, забезпечує зберігання цих справ.

 

5. Порядок розгляду справ про адміністративні правопорушення

5.1. Справа, яка заводиться Адміністративною комісією, повинна містити протокол про адміністративне правопорушення, протокол засідання і постанову Адміністративної комісії, дані про сповіщення осіб, які беруть участь у справі, про день і час засідання Адміністративної комісії, вручення або надіслання постанови особі, щодо якої її винесено, відмітки про виконання постанови, хід і результати її виконання та інші документи у цій справі.

5.2. Підставою для розгляду Адміністративною комісією справи є протокол про адміністративне правопорушення, складений у встановленому порядку уповноваженою на те посадовою особою та/або іншими особами відповідно до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

5.3. Адміністративна комісія розглядає справи на засіданнях, які проводяться не рідше одного разу на місяць. Засідання комісії є правомочним при наявності не менш як половини загального складу комісії.

5.4. Адміністративна комісія розглядає справи у п’ятнадцятиденний строк з дня одержання протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.

5.5. Справи розглядаються відкрито. З метою підвищення виховної і запобіжної ролі провадження у справах про адміністративні правопорушення такі справи можуть розглядатися на виїзних засіданнях Адміністративної комісії.

5.6. Справа розглядається у присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. За відсутності цієї особи справа може розглядатися лише у випадках, коли є дані про своєчасне і належне сповіщення особи про місце і час розгляду справи, наявність заяви про розгляд справи без її присутності а також якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

5.7. При підготовці до розгляду справи секретар адміністративної комісії вирішує такі питання:

5.7.1. Чи належить до компетенції Адміністративної комісії розгляд цієї справи.

5.7.2. Чи правильно складено протокол та інші матеріали справи.

5.7.3. Чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду.

5.7.4. Чи витребувано необхідні додаткові матеріали.

5.7.5. Чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних представників і адвоката.

5.8. Розгляд справи розпочинається з оголошення складу Адміністративної комісії, яким розглядається ця справа. Головуючий на засіданні Адміністративної комісії оголошує, яка справа розглядається, хто притягується до адміністративної відповідальності, роз’яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, їх права і обов’язки, передбачені статтями 268-274 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Після цього оголошується протокол про адміністративне правопорушення. На засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази і вирішуються клопотання.

5.9. Адміністративна комісія при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов’язана з’ясувати:

5.9.1. Чи було вчинено адміністративне правопорушення.

5.9.2. Чи винна ця особа в його вчиненні.

5.9.3. Чи підлягає вона адміністративній відповідальності.

5.9.4. Чи є обставини, які пом’якшують та/або обтяжують відповідальність.

5.9.5. Чи заподіяно майнову шкоду.

5.9.6. Чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації чи трудового колективу.

5.9.7. Інші обставини, які мають значення для правильного вирішення справи.

5.10. При розгляді кожної справи про адміністративне правопорушення Адміністративною комісією ведеться протокол, у якому зазначаються:

5.10.1. Дата і місце засідання.

5.10.2. Найменування і склад Адміністративної комісії.

5.10.3. Зміст справи, яка розглядається.

5.10.4. Відомості про явку осіб, які беруть участь у справі.

5.10.5. Пояснення осіб, які беруть участь у розгляді справи, їх клопотання і результати їх розгляду.

5.10.6. Документи і речові докази, досліджені при розгляді справи.

5.10.7. Відомості про оголошення прийнятої постанови і роз’яснення порядку та строків її оскарження.

Протокол засідання Адміністративної комісії підписується головуючим на засіданні і секретарем.

 

 

 

6. Постанова адміністративної комісії

6.1. У справі про адміністративне правопорушення Адміністративна комісія виносить одну з таких постанов:

6.1.1. Про накладення адміністративного стягнення.

6.1.2. Про закриття справи.

6.2. За вчинення правопорушень Адміністративна комісія може застосовувати такі адміністративні стягнення:

6.2.1. Попередження.

6.2.2. Штраф.

6.3. При вирішенні питання про накладення адміністративного стягнення Адміністративна комісія накладає його в межах, встановлених відповідною статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення та іншими актами, які передбачають відповідальність за адміністративні правопорушення. Якщо одночасно розглядаються дві або більше справ про вчинення однією особою кількох порушень, Адміністративна комісія накладає стягнення у межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених. До основного стягнення у цьому разі може бути приєднано одне з додаткових стягнень, передбачених статтями про відповідальність за будь-яке з вчинених правопорушень.

6.4. При накладенні стягнення Адміністративна комісія враховує характер вчиненого правопорушення, особу порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, які пом’якшують і обтяжують відповідальність.

6.5. Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніше як через два місяці з дня його виявлення.

6.6. Постанова про закриття справи виноситься при передачі матеріалів на розгляд громадської організації чи трудового колективу, або передачі їх прокурору, органу досудового розслідування, а також при наявності обставин, передбачених статтею 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

6.7. Постанова Адміністративної комісії, згідно додатку 2, повинна містити:

6.7.1. Найменування Адміністративної комісії.

6.7.2. Дату розгляду справи.

6.7.3. Відомості про особу, щодо якої розглядається справа.

6.7.4. Опис обставин, встановлених при розгляді справи.

6.7.5. Зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за це адміністративне правопорушення.

6.7.6. Прийняте у справі рішення.

6.8. Відповідно до частини 1 статті 40 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якщо у результаті вчинення адміністративного правопорушення заподіяно майнову шкоду громадянинові, підприємству, установі або організації, то Адміністративна комісія під час вирішення питання про накладення стягнення за адміністративне правопорушення має право одночасно вирішити питання про відшкодування винним майнової шкоди, якщо її сума не перевищує двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

6.9. Постанова Адміністративної комісії повинна містити вказівку про порядок і строк її оскарження.

6.10. Постанова Адміністративної комісії приймається простою більшістю голосів членів Адміністративної комісії, присутніх на засіданні. Постанова Адміністративної комісії підписують головуючий на засіданні і секретар Адміністративної комісії.

6.11. Постанова Адміністративної комісії оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови Адміністративної комісії вручається або висилається особі, щодо якої її винесено, та потерпілому на його прохання. Копія постанови Адміністративної комісії вручається під розписку. У разі, якщо копія постанови висилається, про це робиться відповідна відмітка у справі.

6.12. Постанова Адміністративної комісії може бути оскаржена особою, щодо якої її винесено, а також потерпілим протягом десяти днів з дня винесення постанови Адміністративною комісією до виконавчого органу Романівської селищної ради або до суду у порядку, визначеному законами України. У разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено органом, правомочним розглядати скаргу. Скарга подається в Адміністративну комісію. Скарга, яка надійшла, протягом трьох діб надсилається разом із справою органу (посадовій особі), правомочному відповідно її розглядати.

6.13. Постанова Адміністративної комісії може бути оскаржена прокурором у випадках, передбачених частиною 5 статті 7 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

6.14. Подання у встановлений строк скарги на постанову, за винятком постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження, зупиняє виконання постанови до розгляду скарги.

6.15. Постанова Адміністративної комісії про накладення адміністративного стягнення підлягає виконанню з моменту її винесення, якщо інше не встановлено Кодексом України про адміністративні правопорушення та іншими законами України.

6.16. При оскарженні постанови Адміністративної комісії про накладення адміністративного стягнення постанова підлягає виконанню після залишення скарги без задоволення, за винятком постанов про застосування заходу стягнення у вигляді попередження.

6.17. Постанова Адміністративної комісії про накладення адміністративного стягнення є обов’язковою для виконання державними і громадськими органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами і громадянами. Штраф має бути сплачений порушником не пізніше як через десять днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а у разі оскарження - не пізніше як через п’ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

6.18. Постанова Адміністративної комісії про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження виконується через оголошення постанови порушнику, якщо постанова адміністративного стягнення у вигляді попередження виноситься під час відсутності порушника, йому вручається копія постанови у порядку і строки, передбачені статтею 285 Кодексом України про адміністративні правопорушення.

6.19. Контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови Адміністративної комісії про накладання адміністративного стягнення здійснюється Адміністративною комісією.

У разі несплати штрафу правопорушником у строк, встановлений частиною 1 статті 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання правопорушника.

6.20. На підставі документа, який свідчить про виконання постанови Адміністративної комісії, секретар Адміністративної комісії робить на постанові відповідну відмітку.

 

 

 

Секретар селищної ради                                                  Юрій ЧУМАЧЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

РОМАНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

АДМІНІСТРАТИВНА КОМІСІЯ ПРИ ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТІ

13001 смт. Романів, вул. C.Лялевича, 2, тел. 2-31-25 e.mail Romaniv_sel.r@i.ua Romaniv_sr@ukr.net

 

__________20__ № ______________                      На № _____________ від ___________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами

виконкому ради                                                                                    Інна ІВАНЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                   Рішенням  виконавчого комітету

                                                                                   Романівської селищної ради

                                                                                   від 31 березня 2021 року  № 48

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

РОМАНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

АДМІНІСТРАТИВНА КОМІСІЯ ПРИ ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТІ

 

П О С Т А Н О В А № ___

у справі про адміністративне правопорушення

 

смт. Романів                                                                           «___»______ 20__ р.

 

Протокол засідання № ____

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами

виконкому ради                                                                                       Інна ІВАНЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                   Рішенням  виконавчого комітету

                                                                                   Романівської селищної ради

                                                                                   від 31 березня 2021 року  №  48

 

 

 

УКРАЇНА

РОМАНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

АДМІНІСТРАТИВНА КОМІСІЯ ПРИ ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТІ

 

Протокол № _

засідання адміністративної комісії

 

смт. Романів                                                                   ___________ 20__ року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами

виконкому ради                                                                                    Інна ІВАНЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                   Рішенням  виконавчого комітету

                                                                                   Романівської селищної ради

                                                                                   від 31 березня 2021 року  №  48

 

 

 

РОМАНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

АДМІНІСТРАТИВНА КОМІСІЯ ПРИ ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТІ

вул. C. Лялевича, 2, тел. 2-31-25

ПОВІСТКА-ВИКЛИК

 

_____________________________,    викликаємо    Вас  на  засідання              (прізвище, ім’я, по батькові) 

адміністративної комісії як правопорушника для розгляду справи про адміністративне правопорушення передбачене ст. ______ Кодексу України про адміністративні правопорушення, яке відбудеться _______________  в кабінеті ____  Романівської селищної ради на __ поверсі.                                (дата)

Початок роботи комісії о________ год.

При собі мати документ, що засвідчує особу та ідентифікаційний номер.

У разі неявки справа буде розглянута без Вашої участі.

 

 

 

Секретар адміністративної комісії                                                   _________

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами

виконкому ради                                                                                    Інна ІВАНЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь