Романівська селищна рада
Житомирська область, Житомирський район

Про створення комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури

Дата: 21.04.2021 11:28
Кількість переглядів: 2043

Фото без опису
Україна

Романівська селищна рада

Романівського району Житомирської області

 

Р І Ш Е Н Н Я № 47

засідання виконавчого комітету

 

від 31 березня 2021 року

Про створення комітету забезпечення

доступності інвалідів та інших маломобільних

груп населення до об’єктів соціальної та

інженерно-транспортної інфраструктури

 

Відповідно до ст. 32 та ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Типового положення про комітети забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури», затвердженого наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, Міністерства праці та соціальної політики України від 08.09.2006 р. № 300/339, Указу Президента України від 18.02.2007 №1 228/2007 «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для осіб з обмеженими фізичними можливостями» та враховуючи соціальну значимість вирішення проблеми щодо створення безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, виконком селищної ради

В И Р І Ш И В:

1. Створити комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при виконавчому комітеті Романівської селищної ради та затвердити:

1.1. Положення про комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при виконавчому комітеті Романівської селищної ради (Додаток 1).

1.2. Склад комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при виконавчому комітеті Романівської селищної ради (Додаток 2).

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

Секретар селищної ради                                                        Юрій ЧУМАЧЕНКО

                                                                                 

 

 Додаток 1

                                                                                   до  рішення  виконавчого комітету

                                                                                   Романівської селищної ради

                                                                                   від 31 березня 2021 року  №  47

 

 

Положення

про комітет забезпечення доступності інвалідів та інших

маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-

транспортної інфраструктури при виконавчому комітеті Романівської

селищної ради

 

         1. Комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при виконавчому комітеті Романівської селищної ради ( далі - комітет доступності) є консультативно-дорадчим органом, який утворюється при виконавчому комітеті Романівської селищної ради з метою координації роботи, пов’язаної із створенням на території сіл, селищ Романівської селищної ради інвалідам (у тому числі інвалідам із зору та тим, які пересуваються у візках, а також дітям-інвалідам) та іншим маломобільним групам населення ( далі - маломобільні групи населення), безперешкодного доступу до об’єктів соціальної інфраструктури (житла, громадських і виробничих будинків, будівель та споруд, спортивних споруд, місць відпочинку, культурно-видовищних та інших установ і закладів) і користування дорожньо-тротуарною мережею, транспортом, засобами зв’язку та інформації (в тому числі засобами, що забезпечують дублювання звуковими сигналами світлових сигналів, і пристроями, що регулюють рух пішоходів через транспортні комунікації).

         2. Комітет доступності у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, в тому числі Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування реалізації державної політики ( затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2004 № 1378), а також цим Положенням.

3.Основними завданнями комітету доступності є:

- забезпечення та здійснення громадського контролю щодо відповідності житла, громадських і виробничих будинків, а також інших будівель та споруд, у тому числі спортивного призначення, місць відпочинку, культурно-видовищних та інших установ і закладів, дорожньо-тротуарної мережі, транспорту, засобів зв’язку та інформації, території населених пунктів вимогах чинних будівельних норм;

- підготовка пропозицій підприємствам, установам, організаціям з питань створення для маломобільних груп населення безперешкодного доступу до житла, громадських і виробничих будинків, а також інших будівель та споруд, у тому числі спортивного призначення, місць відпочинку, культурно-видовищних та інших установ і закладів, і користування дорожньо-тротуарною мережею, транспортом, засобами зв’язку та інформації;

- надання аналітичної, інформаційної та консультативної допомоги з питань, що належать до його компетенції;

- сприяння розвитку середовища життєдіяльності маломобільних груп населення;

- розроблення пропозицій щодо удосконалення нормативів та стандартів стосовно безперешкодного доступу маломобільних груп населення;

- сприяння ефективній взаємодії структурних підрозділів виконавчого комітету селищної ради у сфері створення для маломобільних груп населення безперешкодного доступу.

4. Комітет доступності відповідно до покладених на нього завдань має право:

- залучати для розгляду питань, пов’язаних з його діяльністю, спеціалістів структурних підрозділів виконавчого комітету селищної ради, підприємств, установ та організацій ( за згодою їх керівників), а також незалежних експертів;

- одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів виконавчого комітету селищної ради  інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

- заслуховувати на своїх засіданнях інформацію структурних підрозділів виконавчого комітету селищної ради з питань, що належать до його компетенції;

- утворити робочу групу;

- проводити засідання комітету доступності з питань, що належать до його компетенції;

- надавати органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям пропозиції з питань, що належать до його компетенції.

5. Комітет доступності проводить свою діяльність на основі взаємодії з структурними підрозділами виконавчого комітету селищної ради, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності.

6. Склад комітету доступності формується з числа представників структурних підрозділів виконавчого комітету селищної ради, на які покладено вирішення питань будівництва та архітектури, благоустрою, житлово-комунального господарства, промисловості, розвитку інфраструктури, транспорту, зв’язку та інформатизації, соціального захисту населення, поліції, громадських організацій інвалідів та фізичних осіб ( за їх бажанням).

Члени комітету доступності виконують свої обов’язки на громадських засадах.

7. Комітет доступності очолює селищний голова.

Голова комітету доступності здійснює керівництво його роботою. Голова комітету доступності має двох заступників, які за посадами є:

- керівником структурного підрозділу місцевого органу виконавчої влади, на який покладено вирішення питань будівництва та архітектури, благоустрою;

- керівником структурного підрозділу місцевого органу виконавчої влади, на який покладено вирішення питань соціального захисту населення.

Повноваження заступників голови та інших членів комітету доступності, порядок його діяльності визначаються регламентом комітету доступності, який затверджується головою.

8.  Регламент комітету доступності.

Формою роботи комітету доступності є засідання, що проводяться щоквартально та додатково при потребі за рішенням одного членів комітету доступності.

Повноваження заступників голови комітету доступності:

Заступник голови комітету доступності - керівник структурного підрозділу виконавчого комітету селищної ради, на якого покладено вирішення питань будівництва, благоустрою, житлово-комунального господарства, промисловості, розвитку інфраструктури:

- у разі відсутності голови комітету доступності: проводить засідання комітету доступності, затверджує план роботи комітету доступності, затверджує порядок денний засідання комітету доступності;

- надає комітету доступності пропозиції з питань, що стосуються створення для маломобільних груп населення безперешкодного доступу до житла, громадських і виробничих будинків, а також інших будівель та споруд, у тому числі спортивного призначення, місць відпочинку, культурно-видовищних та інших установ і закладів, користування дорожньо-тротуарною мережею, транспортом, засобами зв’язку та інформації;

-  контролює виконання протокольних доручень комітету доступності;

- подає пропозиції щодо удосконалення нормативів та стандартів стосовно безперешкодного доступу маломобільних груп населення.

План роботи комітету доступності та порядок денний засідання комітету доступності формуються за пропозиціями його членів і затверджується головуючим,  а при відсутності голови - одним із заступників голови.

Засідання комітету доступності вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше, як дві третини його членів.

Рішення комітету доступності (план роботи, порядок денний) вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів комітету доступності. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення комітету доступності оформляються протоколом, який підписують головуючий та секретар, а при відсутності голови - заступник голови та секретар.

Протокол складається протягом трьох робочих днів після засідання.

Примірники протоколу надсилаються всім членам комітету доступності секретарем у п’ятиденний термін після складання протоколу, для врахування під час прийняття остаточного рішення або в подальшій роботі.

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                        Юрій ЧУМАЧЕНКО

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Додаток 2

                                                                                   до  рішення  виконавчого комітету

                                                                                   Романівської селищної ради

                                                                                   від 31 березня 2021 року  №  47

 

 

Склад

 комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при виконавчому комітеті Романівської селищної ради

 

Голова:

- Савченко Володимир Володимирович - селищний голова;

Заступники:

- Скакун Ірина Вікторівна  - начальник відділу ЖКГ, архітектури, будівництва, благоустрою та комунальної власності;

- Мельник Валентина Станіславівна - начальник відділу соціального захисту населення.

Члени:

- Стадник Володимир Михайлович - начальник РУ Держпродспоживслужби в Романівському районі;

- Камінський Юрій Георгійович - представник правоохоронних органів;

- Гаврилюк Олександр Іванович - голова громадської організації «Глорія»;

- Багінський Віктор Антонович - громадський діяч (за згодою).

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                        Юрій ЧУМАЧЕНКО

                                                                                 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь